Pantbanken lana i butik eng.jpg

จำนำกับเรา

1. นำทรัพย์สินที่คุณต้องการวางจำ มายังทางโรงรับจำนําของเราสาขาใดสาขาหนึ่ง

2. เราประเมินมูลค่าทรัพย์สินของคุณโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ, โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที

3. เราจะทำการจ่ายเงินตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินได้ ทันทีโดยการโอนผ่านเข้าทางบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสด

 
ไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนำไว้คืน

ถ้าคุณต้องการที่จะไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนำไว้คืน ให้คุณชำระเงินในจำนวนที่ได้รับ รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 
ถ้าคุณไม่ต้องการจะไถ่ถอนทรัพย์สินคืน

ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนำไว้คืน หลังจากที่ทรัพย์สินของคุณหมดอายุตามกำหนดแล้ว จะถูกนำไปขายยังห้องประมูลออนไลน์ทางเวบไซต์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม